Нийтийн удирдлага
2018 оны 08 сарын 26

Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэдлэгтэй, мэргэжлийн англи хэлийг шаардагдах түвшинд эзэмшсэн мэргэжилтэн байна.

Мэргэжлийн ур чадвар

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа хийх, онол арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн,
Орчин үеийн менежментийн болон нийтийн захиргааны менежментийн сэтгэлгээний урсгалууд, гол төлөөлөгчдийн үзэл баримтлалыг онолын хувьд танин мэдэх
Удирдлагын зохион байгуулалтын шинжилгээ , үнэлгээ, дүн шинжилгээ, аргазүйг эзэмшсэнтөсөл боловсруулах арга зүйг эзэмшсэн, судалгааны үр дүн, дүгнэлтэнд тулгуурлан төсөл боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх


Бусад ур чадвар

· Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

· Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

· Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

· Хувийн менежмент

· Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

· Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

· Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

· Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

· Англи хэлний мэдлэгтэй

Ажлын байр

· Төрийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

· Бүх шатны засаг дарга түүний тамгын газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

· Төрийн бус байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

· Бизнесийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй