Оюутны хөнгөлөлт урамшуулал

Оюутнууд үзүүлэх хөнгөлөлт урамшуулал

Оюутан нь дараах нөхцлөөр сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хөнгөлөлт эдэлж байна. Үүнд:

  • Оюутан бүх хичээлдээ  2 улирал дараалан онц /А/ дүнтэй суралцвал 5 хувь, 3 улирал бол 10 хувь, 4 улирал бол 15 хувь, 5 улирал бол 20 хувь, 6 улирал бол 50 хувь,
  • Хагас ба бүтэн өнчин, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур амьдрал /амьдралын гачигдал/-тай боловч сурах, боловсрол мэдлэг эзэмших чинхүү сонирхол, авъяастай хүүхдийг 100 хүртэл хувь эсвэл 1 дүгээр ангид 100 хувь, 2 дугаар ангиас эхлэн суралцах идэвх сонирхол, сурлагын амжилтыг нь харгалзан шатлалтайгаар 100 хүртэл хувь,
  • Улсын чанартай тэмцээнд амжилт гаргавал 5-20 хувь, олон улсын болон тив, дэлхийн тэмцээнд амжилт гаргавал 20-100 хувиар тус тус сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөх хөнгөлөлт, бусад урамшууллыг үзүүлдэг.
  • Сургуулийн оюутнуудын сурах идэвх, чармайлт, санаачлагыг өрнүүлэн, сурлагын чанарыг дээшлүүлэн, суралцагчдад санхүүгийн бодит дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор  Монгол Намьяанжу боловсролыг дэмжих сангийн тэтгэмж дэмжлэгийг жил бүр 10 оюутан  хамруулдаг. 

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй