"Цэц оюу" клуб

"Цэц оюу" клуб

Үйл ажиллагааны чиглэл:

-  Оюутнуудад эрдэм шинжилгээ судалгааны арга зүйн сургалт зохион байгуулах
-  Эссэ бичих, Курсын ажил, Дипломын ажил, Илтгэл тавих, Мэтгэлцээний чиглэлээр  
   бие даан суралцах арга барилыг эзэмшүүлэх
-  Клубын үйл ажиллагаа нь оюутны эрх үүрэг, зан төлөвийг төлөвшүүлэх, эрх  ашгийг 
   хөндөхгүй үйл ажиллагаа явуулах
-  “Нутгийн удирдлагын байгууллагын онол арга зүйн үндэс”, “Захиргааны акт түүний 
   онцлог” сэдэвт сургалт
-  “Сум хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга аргачлал”, “Төрийн албаны 
    шинэчлэл, ёс зүйн өнөөгийн байдал” сэдэвт сургалт

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй