Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн мэргэжил сурталчилах үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байна.
2018 оны 08 сарын 28
2018.01.16 өдөр
ОХУ-ын лектор Константин Маломуж Kostyantyn Malomuzh, орчуулагч Н.Болортуяа Bolortuya Nemekhbayar нар "Авъяасаа өөрөө нээж, танин мэдэх нь" сэдэвт сургалтыг оюутан суралцагч нарт амжилттай зохион байгууллаа.
2018.01.17 өдөр
Мөн жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг компьютерт түргэн шивэлтийн аварга шалгаруулах "Typing master" тэмцээн IV удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээн нь MonTT программ дээрх үлгэрийн сэдвүүдээс сонгон 10 хурууны стандарт байрлалаар тухайн программыг ашиглан хурдан, алдаагүй бичих журмаар явагдсан болно.
2018.01.18 өдөр
Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн мэргэжил сурталчилах үйл ажиллагааны хүрээнд ЦГМДС багш, докторант Г.Олзбаяр интернэтэд суурилсан судалгаа, шинжилгээний "Google form" программын практик сургалтыг оюутан суралцагч нарт амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтын хүрээнд "Google form" программд асуулгын анкет оруулах, интернэтээр судалгаа авах, судалгааны үр дүнг боловсруулах практик дасгалууд ажиллуулав.

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй